Jiergearkomste Gymnastiekvereniging Stânfries

In soad hichtepunten hat gymnastiekferiening Stânfries foarich seizoen hân.In grutte útfiering foar it 100 jierrich jubileum. It ôfskie fan juf Elske en foarsitter Germ van Essen. Wat foar plannen binne der foar de kommende jierren. Je hearre it moandei op de jiergearkomste.