Erelid gymnastykferiening

Op de jiergearkomste fan gymnastykferiening Stânfries waarden Germ van Essen en Elske Tolsma beneamd as erelid. Ek krigen se dizze jûn út hânnen fan Piet Elzinga in DVD fan de 100-jierrich jubileumútfiering yn Grou.