Fan Tsetsjenië nei Wâldsein

Louiza Saitova is berne yn Grozny, de haadstêd fan Tsetsjenië, troch oarlochsgeweld flechtet hja mei man en bern nei Fryslân en wennet no yn Wâldsein.“Rêden troch musyk”, de titel fan it liet dat Louiza sels komponearre, is in gearfetting fan har libben.
Vrouwen van Nu noeget jim fan herte út om tongersdei 18 oktober o.s. dizze jûn by te wenjen.