Famke fan myn dreamen…

Hé do bist it famke fan myn dreamen…..kom mar mei en dûnsje mei my troch it libben. Eef Velstra dreamde der miskien wol fan om mei him te dûnsjen. Mar sneintemiddei wie it echt. Sy waard troch Krijn Dijkstra ût de tsjerkebanken helle om mei him te dûnsjen.