Eskeblom

De Eskeblom hat yn ferbân mei de kommende krystdagen 4 ekstra iepeningsdagen. Dit binne 11, 18, 19 en 24 december. Foar in moaie beam as in kryststikje kinne je jim ek op de winterfair bij de Eskeblom terjochte.