Nulste krystdei

Al jierren hat kafee bar de Welp de tradyzje,
om de krystdagen te begjinnen mei de Nulste Krystdei.
Fanôf 22.00 oere sil hjir de band Survival Blues Corporation optrede.
De yntree is €5,00.