De deistige boadskippen yn doarp

Juster wie it de lêste dei dat Alie Baarda de supermerk iepen hie. Nei in oantal wiken mei leech ferkeap, kinne jim no foar bôle, suvel en fansels fleis terjochte by Slachter Sixma. Fansels binne der ek in oantal sutelers op it paad. Tiisdeis komt grienteman Abma mei farske griente en fruit del.
En fansels docht ek de tsiis-en fiskboer ús doarp oan.