In skouderklopke foar Rinie en Jellie

Gesellich by-elkoar komme en dan je ferhaal efkes kwyt kinne. Rinie en Jellie organisearje eltse lêste freed fan de moanne ‘De Bijpraattafel’. It plak dêr’t minsken, sûnder reden, gewoan oanskowe kinne. Soks ferstjinnet in skouderklopke.