No Matter yn konsert

Foarrich jier wie dizze jonge band al wakker populêr by de Qlubb besikers. Freed spilet No Matter, dit kear mei gastsjongeres yn de kantine. Hjir is twa kear safolle romte as yn Qlubb. It begint om 21.00 oere en de yntree is €5.00