De sekte fan Swami

Tonielferiening Tusken Swin en Moezel spilet sneon 19 jannewaris en moandei 21 jannewaris it stik De sekte fan Swami. Beide junen begjinne om 20.00 yn it Lokaal fan Friens.