Filmstjerren yn Friens

As echte filmstjerren yn in overall fan Stoer en Sterk ha de Frienzer bern meiwurke oan de opnames foar it tillevizje programma Lifestylexperience plus.
Op sneon 6 april kin elkenien sjen as de opnames slagge binne, dan wurdt it ├╗tstjoerd op RTL 4.