Ut iten

Net allinnich minsken binne sljocht op nútsjesmoar.
De fûgels witte der ek wol ried mei.
Yn Friens is der in spjocht dy’t wolris útiten giet en dan lekker snobbet,
út in potsje ‘pitamientjes’ yn de beammen fan de Bergsma’s.