Wynpriuwerij yn Friens

De froulju fan Friens ha in echte wynpriuwerij hân. Nei útlis fan trije moaie jonge Italianen waard der om raak draait, walst, rûkt en slurpt fan de acht Italiaanske wynen.
Elk hie syn eigen foarkar mar de measte froulju gongen mei reade wangen wer op hûs oan.
It wie in rêstige nacht yn Friens.