Ynformaasjejûn sinnepanielen

Foar elk dy ’t sinnepanielen hat of der ynteresse by ha is der tongersdei 14 maart in ynformaasjejûn. De wynmûnegroep wol it ha oer de panielen, dy ’t krekt lein binne of dy ’t al langer lizze.
Hoe is it gong? Wat wiene en binne de problemen? Hoe sit it mei dy wite flekken op de besteande panielen? Jim binne wolkom.