De hobby fan…

Sietske Hijlkema har grutte passy is hynderriden. Op dit stuit start sy mei twa fryske hynders yn dressuurwedstriden. Har dream is om yn de hichste dressuurklasse,de Grand-Prix, út te kommen. Op de foto stiet in nije krack: Fetty fan it Súderein.
De hynders bin fokt troch har âlders Kees en Trijntsje Hijlkema.