Aaisykje op It Houtstek

Fannemoarn iere betiid ferlear de peaskehazze, doe’t er ├╗nderweis nei syn holtsje hipte, op it Houtstek syn aaien. De peaskehazze hat doe de bern fan it Houtstek om help frege. De bern hawwe mei syn allen de aaien wer opsocht. Om’t se sa goed holpen hawwe mochten se de aaien sels lekker opite.