Mei de fyts der op út

It moaie waar komt der wer oan. Dus de froulju wolle wer mei-elkoar fuort te fytsen. Moandei 8 april kin elk dy’t hjir nocht oan hat, wer mei út fytsen.
Der wurdt start om 13.00 foar kafee van Dijk. En fansels stekke se op ‘e tiid efkes oan.