Jiergearkomste doarpsbelang

As it giet om weningbou as de ferkearsproblematyk oan de Tsienzerbuorren, Doarpsbelang fertsjinwurdigt de belangen fan de ynwenners fan Reduzum.
Oankommende tongersdei 20.00 kin elk op de jiergearkomste harkje nei de ferskate plannen dêr’t Doarpsbelang mei dwaande is.