Us prikboerd

In soad minsken meitsje gebrûk fan it prikboerd op‘e site. En faaks mei posityf gefolch. Mar somtiden is der ek noch wat ûndúdlikheid. Minsken dy’t in adfertinsje pleatsen moatte sels dizze rubryk yn de gaten hâlde op reaksjes. Jim krije net automatysk berjocht as der immen reagerret.
Reagearje kin ek op it email adres wat by adfertinsje stiet. Is je adfertinsje net mear nedich, lit it ús dan witte. Dan kinne we him der ôfhelje.