De TDS boat te wetter

Under grutte belangstelling fan Tsjek tillevyzje, de Ljouwerter Krante en in protte heiten, memmen, pakes, beppes gong de ‘├┤ffalboat’ fan de TDS fannemiddei te wetter. Juf Jildau hie spontaan oanbean om mei de boat te farren en dat hat se witten.