Buorkerijferhalen mei âlde maaie

Om’t de hierkontrakten fan boeren en arbeiders eartiids yngongen op 12 maai waard der yn die tiid in soad ferhúze en troud.
Sneintemiddei wurdt der yn ús omkriten in ferhalenroute organisearre. Dizze route giet by pleatsen yn Wirdum(Barrahûs), Reduzum en Wytgaard del.