Jild soargen lûkt minsken nei tsjerke

By krapte moatte we allegear de broekriem oanhelje. De tsjerke, de diaconie, kin minsken faaks help biede. Mar om de problemen goed oan te pakken kin men help krije fan Kredietbank Nederlân.
Mar no dyselde kredietbank gefolgen ûnderfynt fan de krisis, komme der yn de takomst mear taken te lizze foar de frijwilligers yn de mienskip.