Wa wurdt de Masterchef fan Reduzum Friens Idaard

Op de freedtejun mei de Merke organisearret de Merkekommisje in Kulinaire Frânske Boeremerk! Hjir heart lekker iten, wyn, musyk, teater, in protte geselligens by.
Hâldsto fan itensiede? Meitsje in Frânsk kulinair hapke, en lit dit priuwe troch in professionele sjuery en it publyk, en wa wit winsto de haadpriis.
Foar mear ynformaasje, en opjefte (foar 31-5) Klaske Fennema 0624210073