Drokte foar de boer

Nei in perioade fan kjeld en rein koene de boeren ôfrûne dagen manmachtich it fjild yn.
Sa ek yn Friens. Abe Tjalma is drok dwaande de earste snee gêrs te swyljen foar de kuilbult.