Tsjerke yn de steigers

Sûnt in wike stiet de tsjerketoer yn de steigers.
De tsjerke kriget bûtenom, fan ûnder oan’t boppe, in opfrisbeurt. Dit reguliere skilderwurk bart ien kear yn de tsien jier.