Reduzum promoasje

De bern út groep 8 hawwe yn de ierdrykskundeles in promoasje flyer makke oer Reduzum.
Se wolle graach witte hokker folder jim it dúdlikst en moaiste fine.
Besjoch de folders en bring jim stim út!