2 x 50 = 100

Al in oantal jierren wenje se neist elkoar, neat bys√Ľnders, mar wat wol bys√Ľnder is dat se mei syn fjouweren ek noch ris 100 jier troud binne.
Dizze maaitiid is it 50 jier ferlyn dat Piet en Jannie Sjonger en sa ek Jentsje en Tietsje v.d.Meer troud binne.