Qlubb nachtkeatsen

Oankommende freed, 21 juny, kinne jim allegear meidwaan oan it Qlubb nachtkeatsen. Alteast as jim it foar woansdei 19 juny 20:00 oere trochjouwe oan Riek Bl├╝mers, til. 601492
Sjogge we jim op it sportfjild?