De hobby van…

Ryanna Miedema is 12 jier en hat as grutte hobby turnjen. Dit docht se yn Grou en yn Sportstad Hearrenfean. Foarige wike hat se meidien oan de Fryske Kampioenskippen yn Snits en wûn hjir de tredde priis.
It leuke fan turnjen fynt se it learen fan nije oefeningen, hieltiden wer wat moeilijker en leuker. Fansels is har grutte foarbyld.. EPKE!!