Ofskied juf Elske en juf Minke

Dit skoaljier nimme twa learkrêften ôfskied fan de Trije doarpen skoalle.
Hjoed is der yn de kantine tiid om efkes te fûstkjen mei juf Elske.
Woansdei 3 july is der fanôf 11.45 oere gelegenheid om ôfskied te nimmen fan juf Minke.