Tour de Fryslân

De Tour de France is wer útein set, trije wike op’e fyts troch in prachtich lân. Der binne yn Reduzum fansels ek fytsers die dat gefoel ûnderfine wolle. De kommende wiken wol Jeljer Zijlstra besykje mei in groepke op tongersdeitejûn ûngefear 50 km te (race) fytse troch Fryslân.
Hast ynteresse en wolst mei fytse, kom dan tongersdei te jûn om 18.50 bij de Trije Romers. Foar mear ynformaasje: 06-23183019