Trije talige skoalle

Juster is mei de bern en âlders op de TDS it 3TS buordsje ûntbleate. Alle bern, fan ôf groep trije, krije alle wiken Frysk, Ingelsk en Nederlânsk yn de les. Sûnt simmer 2012 hat de skoalle it sertifikaat 3 talige skoalle.
No it buordsje oan de muorre hinget kin elk fan fierôf sjen dat Reduzum in trijetalige skoalle hat!