Simmerfakânsje

Mei in echte skomparty is juster de simmerfakânsje foar de bern fan de basisskoalle is begûn. Nei de ‘mearke’ spultsjes troch it doarp en lekker mei elkoar pankoek ite gong it skomkanon oan. Wille foar de bern.
Moandei 19 augustus is de earste skoaldei.