Yn ‘e ûngetiid

Eartiids seagen we simmerdeis dit soart bylden folle faker. Boeren drok yn ‘t hea.
Jan Posthumus wol foar winterdeis, neist kuil, syn bisten noch graach wat hea fuorje.
As it dan heawaar is fynt hy it moai om dêrfoar syn eigen opknapte trekker en heapers te brûken.