Kaarten PC en Freule

Takomme wiken stean der foar de keatsers in tal wichtige partijen op ‘e aginda. Dat binne de PC yn Frentsjer en de Freule yn Wommels. Foar beide partijen stean der tagongskaaten op it prikboerd. Wolle jim der by weze? Slaan dan hjir jim slach.