Ra ra

As je in nêst hawwe as in house. Binne je in wrotter as sitte je leaver yn in hoekje. Oeral thús, mar thús it bêste.
Wêr hingje dizze nijsgjirrige nammebuordsjes?