Op safary yn Friens

Foar in echte safary hoech je it Fryske plattelân net te ferlitten. As je op je stielen ros troch it wyldpark Friens fytse kinne je each yn each komme te stean mei allegearre bisten. Sels in sebra heart hjirby.