Nei de Freule

Moarn is de freulepartij foar de jonges. Jeen Brinksma, Harm en Hattum Smit sille besykje de ear heech te h├ólden foar Reduzum mei harren coach Andries Smit. Kom op’e tiid nei Wommels om harren oan te moedigjen. Wy, mar ek de keatsferiening winskje dizze jonges foar moarn in soad sukses ta.