Reparaasje op tennisbaan

Der kin efkes mar op ien baan tennisse wurde. De ferankering fan ien fan de steunpeallen hie syn bêste tiid hân en bruts dwerstroch.
In pear handige mannen binne drok dwaande mei de reparaasje.