Giest mei!

Hast ek wol ris sin om der efkes op út? Noflik, mei in pear oare froulju?
Sjochst ek wolris in leuke oankundiging? Mar wist net wa’t mei wol?
Hâldst fan muzyk, fan in lêzing of in exposysje? Mar wolst der net allinnich hinne?
Dan kist mei!