Pearkekeatsen

Snein 15 septimber is der pearkekeatsen. In pearke bestiet út in mantsje en in wyfke en wurd troch de dielnimmers sels gearstalt. Oan dizze partij meie alle ynwenners, fanôf 14 jier, fan de trije doarpen meidwaan. Oanjaan kin yn pearkes mar ek yndividueel.
Oanjaan kin fia in tillefoantsje nei Riek Blumers, til: 601492