Fotografen socht

De redaksje fan Reduzum.com is op’e siik nei (hobby)fotografen. We wolle graach in list oanlizze mei minsken, dêr’t we op frijwillige basis in berop op dwaan kinne by aktiviteiten yn it doarp. Tink bygelyks oan sinteklaas yntocht, merke as aaigoaien.
Liket jim dit wat as wolle jim mear ynformaasje, nim dan kontakt op mei de redaksje.