Dwarrel-yn-dei

De Vingerhoed en de Eskeblom organisearje yn gearwurking mei Frederika’s taarten in Dwarrel-yn-dei.
Op dizze dei kinne de bern in hjerststikje meitsjen, kosten €1,50, tiden en groepkes wurde letter yndield. Opjaan foar 16 oktober mail eskeblom@hetnet.nl of til. 601023.