In stoarm raast oer it lân

Yn Friens sitte se trôch omfallen beammen sûnder wetter, ynternet en tillefoan. Op it Swinlân ‘reint’ it dakpannen. Oan de Legedyk binne in soad beammen omwaait. En twa omwaaide beammen soargje foar in ravage op it tsjerkhôf.
In lytse ympresje fan de skea fan it natoergeweld.