Sybe

Ik bin alwer wat grutter
en do bist noch sa lyts.
Do bist myn leave broerke
in freontsje foar altyd
Tut Ids