Restaurant de Trije doarpen

De Hoareka yn Reduzum wreidet út. Foar ien dei hawwe der in ytgelegenheid by. Dêr wolle en kinne jim fansels allegear ite.
André Zijlstra fan ytkafee ‘t Goede en partysintrum It Wiid sil lekkere hapkes foar jim meitsje.. De opbringsten binne foar Serious Reqeust.
Reservearje ferplicht. Oanmelde kin oant sneon 23 novimber.