HEA!

Noch efkes wer it Pietenhuis! Ek al binne de Piten der no net mear en binne dy al lang drok mei allerhande Piten-drokte. Jûn sille nl. de opnames dy’t ôfrûne tongersdei makke binne troch Omrop Fryslân te sjen wêze yn HEA! Allegearre efkes sjen dus om 17.40 of 18.30 oere.
Besjoch hjir de útstjoering.