Strafpleiters pleitsje harsels frij

In folle seal minsken en der waard in protte lake doe’t de bruorren Anker&Anker útliz joegen oer har wurk strafpleiter.
Hoewol se in moai kantoor hawwe, binne der lege wachtkeamers en gjin parkearplakken.
‘Ommers 98% fan ús klanten sit yn de bajes en die oare 2 % hat in rydferbod’.