Swarte Piten yn Friens

Mei hast alle Frienzer bern en dus ek de pjutten wie der in gesellige spultsjesmiddei yn it Lokaeltsje.
Oan it ein fan dizze middei wienen der noch twa Swarte Piten dy’t efkes l├óns kamen mei foar elkenien twa kadootsjes.