Renovaasje weningen Joksewei

Elkien hat de nijbouplannen op een leeg pitsje set fanwege de ryksbydrage dy’t Elkien ôfdrage moat. Dit hâld yn ,dat de nijbou op de Joksewei net troch giet, dizze huzen wurde opknapt, sadat se tsien jier mei kinne.
De trije huzen op’e Gorterstrjitte wurde ôfbrutsen( nrs 28-30-32) en dêr komme twa nije huzen foar werom, fierders wurde de Duplex wenten ôfbrutsen en der komt neat foar werom.